Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Monografie (včetně editorství)

DRBOHLAV, D., JAROSZEWICZ, M. (2016): Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Charles University. Prague. p. 188. 

 

DRBOHLAV, D. (EDITOR) (2015): Ukrajinská pracovní migrace. Karolinum, Praha, 284 str.

Tato kniha se točí kolem peněz – remitencí, které migranti vydělají v zahraničí a poté posílají svým rodinám do mateřské země. Pojednává zejména o tom, kde se tyto remitence berou/rodí, jakou mají váhu ve srovnání s příjmy a ostatními výdaji, za jakých podmínek, v jakém prostředí a v jakém životním stylu migranta jsou vydělávány, co samotný pracovní pobyt pro migranty v zahraničí znamená, jaké faktory ovlivňují to, zda někdo remitence vůbec posílá, a když ano, tak v jaké výši a za co jsou potom také remitence ve zdrojové zemi migrace utraceny. Kniha je ale i o politikách a opatřeních, která migraci a remitování usměrňují, a je i o statistikách, které o migrantech a remitencích přinášejí podrobnější informace. Částečně se také dotýká rozvoje, jehož jsou migrace a remitence nedílnou součástí. Autoři realitu mapují na příkladu analýzy chování ukrajinských pracovních migrantů v Česku, především v prostředí hlavního města Prahy a jeho okolí, nicméně vše je rámováno přehledem obecnějších podmíněností na globální úrovni i konkrétním představením relevantních aspektů reality Ukrajiny a Česka.

   

 

DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. Kdo jsme,  odkud přicházíme, kam jdeme? Praha, Slon 207 p.

Kniha na pozadí poměrně známých faktů a souvislostí systematicky popisuje a vysvětluje migrační a integrační realitu Česka. Je postavena na konceptuálním rámci tzv. migračního přechodu, který zobecňuje v evropské realitě často pozorovanou skutečnost, že státy mění charakter své migrační situace s měnícím se socioekonomickým stupněm své vyspělosti – konkrétně jde o transformaci zemí z pozice migračně „saldově ztrátových“ do pozice zemí „saldově ziskových“, probíhající v důsledku modernizačního procesu. Autoři k dané problematice přistupují systematicky a komplexně, aniž text zatěžují složitými teoretickými výklady. Zároveň jsou některá aktuální témata představena hlouběji nebo úplně nově – jde např. o dopady globální ekonomické krize na migrační situaci Česka, o souvislost migračních parametrů s makroekonomickými charakteristikami, migrační politikou a postoji majority vůči cizincům, o postavení migrantů v českém sociálním systému, o téma prostorového rozmístění cizinců uvnitř Prahy, či komparativní srovnání českých migračních trendů s realitou v Polsku či Maďarsku. Kniha je díky svému komplexnímu pojetí a formě zpracování přístupná širokému okruhu čtenářů od laiků přes studenty různých studijních zaměření až po odbornou veřejnost. Všichni autoři této publikace jsou členy výzkumného centra GEOMIGRACE při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pravidelně spolupracují na řešení českých i mezinárodních výzkumných projektů. Členové GEOMIGRACE se zabývají především výzkumem podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu a dalších forem prostorové mobility obyvatelstva. 

 

 

DRBOHLAV, D. (ed.) (2008): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 312 p.

 

Kniha komplexně analyzuje fenomén nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku, a to na pozadí obecnější, zejména evropské reality. Snaží se poodhalit podstatu tohoto fenoménu i širší podmíněnosti, které jej doprovázejí (včetně jeho dopadů), a mechanismy, které jej udržují v chodu. Jádro knihy tvoří výsledky výzkumného projektu podpořeného MPSV ČR a zpracovaného týmem sociálních geografů z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Další důležitá témata, aspekty i pohledy přinášejí přizvaní čeští i zahraniční odborníci. Výsledky mají povahu jak základního, tak aplikovaného výzkumu, čtenář nalezne i konkrétní doporučení pro zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Kniha je tak určena mnoha cílovým skupinám: laikům, kteří se chtějí zorientovat v dané problematice, akademické obci, studentům sociálněvědných oborů, politikům, novinářům, reprezentantům vládního i nevládního sektoru, zástupcům mezinárodních či mezivládních organizací - jednoduše všem, kteří se v teorii i praxi na různorodých rovinách zabývají životem migrantů v jejich hostitelských zemích.

 

 

DRBOHLAV, D.; MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L.; JANSKÁ, E.; DZÚROVÁ, D.; ČERMÁKOVÁ, D.; ČERMÁK, Z. (2009): Irregular economic activities of migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, International labour office – Geneva, 77 p.

 

VAVREČKOVÁ, J., BAŠTÝŘ, I., MICHALIČKA, L., DRBOHLAV, D., MUSIL, J. (2008): Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. Závěrečná zpráva projektu 13 019/04 DP2. Praha, VÚPSV, v.v.i.

 

DRBOHLAV, D. (2004): Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The Times They Are A-Changin”. (European Commission Project: “Sharing Experience: Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of Immigration in the EU and Austria). Vienna, International Organization for Migration (IOM).

 

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (eds.) (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc.